លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម

 • វិញ្ញាបនបត្រ​នៃ​ការ​អនុលោម


 • ភាពត្រឹមត្រូវនៃការចុះបញ្ជី FDA

 • ប្រភេទទីពីរគឺវិញ្ញាបនបត្រឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត

 • សំណុំបែបបទចុះឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មបរទេស

 • បញ្ចូលនិងចាកចេញពីសំណុំបែបបទកំណត់ត្រាដាច់ដោយឡែក

 • របាយការណ៍សាកល្បង

 • តារាងមាតិកា

 • លទ្ធផល​តេ​ស្ត

 • របាយការណ៍តេស្ត

 • របាយការណ៍តេស្ត

 • សំណុំបែបបទចុះឈ្មោះផលិតកម្ម

 • វិញ្ញាបនបត្រផលិតឧបករណ៍បរិក្ខាពេទ្យ

 • អាជ្ញាប័ណ្ណផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ